Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Suddig fysioterapeut sedd uppifrån och bakifrån gåendes och läsandes i papper.

Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna neutrala till konfliktåtgärder

Publicerad: 2024-04-17 17:00

Fackförbundet Vårdförbundet har vidtagit konfliktåtgärder gentemot Sveriges kommuner och regioner (SKR), och Sobona. Fysioterapeuterna ställer sig neutrala till konflikten. Det innebär att du som medlem i Fysioterapeuterna är skyldig att utföra dina egna arbetsuppgifter, men inte får utföra arbetsuppgifter som omfattas av konflikten och som normalt skulle utföras av en arbetskamrat som är medlem hos ett förbund som är i konflikt. Här hittar du frågor och svar om konflikten.

Vad handlar konflikten om?

För Vårdförbundet handlar konflikten till stor del om arbetstidsfrågor, men också om lönefrågor. Vårdförbundet genomför nu en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad som omfattar omkring 63 000 medlemmar. 

Vårdförbundet har lagt två varsel om strejk:

- 2 000 medlemmar på universitetssjukhusen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har varslats om strejk från den 4 juni.

- 1 900 medlemmar på 170 arbetsplatser, bland annat vård- och hälsocentraler. Varslet rör de tidigare varslade regionerna samt region Värmland och region Västmanland. Strejken bryter ut den 11 juni klockan 11.00.

Vårdförbundet företräder barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Läs mer på Vårdförbundets webbplats

Varför strejkar inte Fysioterapeuterna?

Fysioterapeuterna har via AkademikerAlliansen sedan slutet av mars ett nytt avtal med SKR och Sobona och vårt gällande löneavtal löper tillsvidare. Det innebär att vi omfattas av fredsplikt. Det nya avtalet innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre möjligheter till kompetensutveckling för våra medlemmar som arbetar i kommuner, regioner och kommunala bolag (Sobona). Avtalet innebär också satsningar på arbetsmiljö. Vi gör bedömningen att vi inte hade nått längre genom att ta till konfliktåtgärder gentemot arbetsgivarna.

Läs mer om vårt nya avtal

 

Konflikt

Vad innebär neutralitet?

När ett fackförbund varslar om eller har vidtagit en konfliktåtgärd (strejk, blockad eller liknande) på en arbetsplats som också har medlemmar från andra fackförbund, så omfattas inte de senare av åtgärden.

Det fackförbund som är i konflikt kontaktar de fackförbund som organiserar medlemmar med närliggande arbetsuppgifter, med information om konflikten och en begäran om att de ska hålla sig neutrala i konflikten.

Att hålla sig neutral innebär att fortsätta utföra sitt ordinarie arbete, men inte ta på sig arbetsuppgifter som de medlemmar som omfattas av konflikten annars skulle ha utfört.

Vid tveksamheter rekommenderar förbundet att arbete alltid utförs (givetvis om inte något undantag, som fara för medlemmens liv, är för handen). Däremot kan kontakt med förbundet (i första hand lokalt) tas i efterhand för att avgöra om brott från arbetsgivarens sida mot arbetsskyldigheten och/eller rätten till neutralitet föreligger.

Kan min arbetsgivare be mig utföra arbetsuppgifter som annars skulle ha utförts av någon annan?

Huvudregeln i en konflikt som rör ett annat fackförbund är att du ska förhålla dig neutral och inte utföra  arbetsuppgifter som vanligen skulle ha utförts av en arbetskamrat som omfattas av konflikten. Det är inte att anse som arbetsvägran. Om du är osäker över hur du ska agera, kontakta Fysioterapeuternas förhandlingsansvariga i ditt distrikt.

Kontakta oss

Kan arbetsgivaren tillfälligt förflytta personal mellan olika arbetsställen i regionen?

Utgångspunkten när det gäller förflyttningar är att man ska komma överens med sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har dock rätt att ta arbetsledningsbeslut om tillfällig förflyttning, men det ska ske i enlighet med kollektivavtalet och ditt anställningsavtal. Arbetsgivaren har även skyldighet att beakta diskrimineringslagen om att det ska vara möjligt för anställda att förena förvärvsarbete med föräldraliv. Vid tveksamheter, ta kontakt med din lokala fackliga representant.

Kontakta oss

Vad innebär skyddsarbete?

När det pågår en konflikt kan arbetsgivaren beordra om skyddsarbete. Skyddsarbete kan endast beordras vid en akut situation då det finns risk för skada på människor eller egendom.

När klassas en konflikt som samhällsfarlig?

En stridsåtgärd kan klassas som samhällsfarlig om den som sådan påverkar viktiga samhällsfunktioner, medför fara för människors liv eller medför risk för att bestående ohälsa uppstår.

Fackförbunden är skyldiga att inte varsla om konfliktåtgärder som kan innebära samhällsfara. Om arbetsgivaren gör en bedömning att en varslad eller pågående stridsåtgärd är samhällsfarlig så kan de kalla till en förhandling i syfte att undvika, begränsa eller avbryta stridsåtgärden. Under pågående stridsåtgärder kan arbetsgivaren fortlöpande göra en bedömning av om stridsåtgärden är samhällsfarlig.

Avgörandet om en stridsåtgärd är samhällsfarlig eller ej görs av en central nämnd som består av representanter för både fackförbund och arbetsgivare och leds av en opartisk ordförande.

Vad är sympatiåtgärder?

Ett fackförbund kan välja att vidta sympatiåtgärder till stöd för en annan lovlig konflikt. Det kan handla om strejk, blockad eller bojkott. Stödet innebär ofta att öka trycket på motparten genom att utöka omfattningen av konflikten. Sympatiåtgärder är tillåtna även för fackförbund som har kollektivavtal, och därmed omfattas av fredsplikt. Beslut om sympatiåtgärder fattas alltid av fackförbundet centralt, det är aldrig upp till en enskild medlem att vidta sympatiåtgärder.

 

Avtalsförhandling Kollektivavtal Nyhet