Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinnlig fysioterapeut iklädd bussarong i sjukhuskorridor tittar rakt in i kameran.

Foto: Colourbox.

Starta och driva företag

Det är mycket att tänka på när man ska starta och driva en egen verksamhet. Här har vi samlat några tips och råd. Tänk dock på att informationen här är översiktlig och inte täcker alla frågor som kan uppstå vid start av verksamhet.

Kom igång med aktiebolag

För att starta ett aktiebolag krävs minst 25 000 kronor i aktiekapital. Det vanligaste är en kontantinsats men även annat som är av nytta för verksamheten, som inventarier, kan omfattas.

När du registrerat ditt aktiebolag hos Bolagsverket är nästa steg är att ansöka om godkännande för F-skatt för verksamheten. Om du kommer ha anställda i din verksamhet behöver du också ansöka om arbetsgivarregistrering. Observera att det gäller även om du som ägare avser att arbeta i ditt aktiebolag. Du betraktas då som anställd. Arbetsgivaravgifter och A-skatt på de anställdas, inklusive ägarens, löner ska deklareras i arbetsgivardeklarationen och betalas till skattekontot.

Moms

De flesta företag inom fysioterapi bedriver momsfri verksamhet. Men skulle det av någon anledning bli aktuellt med momsplikt för ditt bolag behöver du momsregistrera det hos Skatteverket via Verksamt.se. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om både F- och FA-skatt och ta del av myndighetens webbseminarier för nya företagare. Hos Bolagsverket kan du läsa mer om vad som gäller för start av verksamhet.

Att ha anställda

När man har anställda har man också ett arbetsgivaransvar. Som arbetsgivare betalar du förutom lönen sociala avgifter och i de flesta fall också semesterlön. Du kan också vara skyldig att teckna vissa försäkringar för dina anställda. Vad som gäller och vilka avtal du kan teckna beror på om ditt bolag är bundet av ett kollektivavtal (eller ett hängavtal) eller inte. Hos Verksamt.se kan du läsa mer om detta och även hitta kontaktuppgifter till lämpliga försäkringsbolag.

Att driva företag med offentlig finansiering

Som privat utförare av fysioterapi kan du verka helt privat eller med offentlig finansiering. De vanligaste sätten att verka med offentlig finansiering är inom ramen för ett vårdval, det vill säga lagen om valfrihetssystem, LOV, (2008:962), samt enligt lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, (1993:1652). Det finns även fysioterapeuter med avtal enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, (2016:1145).

Att bedriva verksamhet inom ramen för LOV

Regleringen om vårdval finns i lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Vårdvalsmodellen innebär en fri etableringsrätt för vårdgivare inom en viss specialitet, som uppfyller vissa villkor. Sedan får patienterna fritt välja mellan de vårdgivare som finns. Det är regionerna som bestämmer vilka vårdval som ska finnas, med undantag för primärvården där regionerna enligt hälso- och sjukvårdslagen måste ha vårdval (se 7 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)).

Att bedriva verksamhet inom ramen för LOF

Fysioterapeuter kan också få offentlig finansiering inom ramen för lagen om ersättning för fysioterapi, LOF. Ersättning lämnas som huvudregel endast till fysioterapeuter som har ett så kallat samverkansavtal med regionen. Ersättningen från regionen utgår i efterhand för vissa specifika åtgärder. För rätt till ersättning behöver fysioterapeuten bland annat uppfylla ett i lagen föreskrivet heltidskrav, eller kunna göra ett lagstadgat undantag från detta krav gällande. Ersättningen som utbetalas inom ramen för LOF utgår enligt en bestämd nationell taxa och regleras i tillhörande förordning om ersättning för fysioterapeuter, FOF. Ersättningens storlek baseras på regelbundna förhandlingar mellan SKR, Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna.

Nationella taxan 2024

Aktuell ersättning enligt nationella taxan för fysioterapeuter som bedriver verksamhet utifrån lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

Nationella taxan 2024

Att bedriva verksamhet inom ramen för LOU

En fysioterapeut kan även ha ett avtal med regionen enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. För upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster tillämpas kap. 19 i sagda lag, som ger upphandlingsmyndigheterna stort utrymme att utforma upphandlingen på det sätt som de finner lämpligt, så länge som de grundläggande EU-rättsliga principerna beaktas. Du hittar mer information om upphandlingar av hälso- och sjukvård på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Mer information

Verksamt

På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Verksamt.se

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar.

Bolagsverket.se

Skatteverket

Skatteverket hanterar frågor om skatt, moms, deklaration, bokföring och anställningar. Här hittar du info om bland annat F- och FA-skatt och ta del av myndighetens webbseminarier för nya företagare.

Skatteverket.se

Upphandlingsmyndigheten

Hos Upphandlingsmyndigheten finns information om processen för utkontraktering enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV).

Upphandlingsmyndigheten.se