Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Om yrket fysioterapeut

Fysioterapeuter har särskild kompetens om hur fysisk aktivitet påverkar rörlighet och hälsa. Varje människas egna förutsättningar är i fokus när fysioterapeuten gör sin professionella bedömning.

Förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande

Fysioterapeuter arbetar både förebyggande och hälsofrämjande med fysisk aktivitet och rörelse, men också med rehabilitering och habilitering vid skada och sjukdom. Det kan exempelvis röra sig om smärta, stelhet, muskelsvaghet, andningsproblem och psykisk ohälsa.

Fysioterapeuter ser till hela människan oavsett diagnos och arbetar självständigt med utredning och behandling. Arbetet sker ofta i team med till exempel läkare, arbetsterapeut och sjuksköterska.

De flesta fysioterapeuter är verksamma inom hälso- och sjukvården som bedrivs av region och kommun. Inom många kommuner finns ett särskilt uppdrag som MAR – Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, som kan innehas av fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Fysioterapeuter arbetar också inom företagshälsovård, i idrottsrörelsen, på privata mottagningar eller som egna företagare. Några jobbar även som fysioterapeuter för djur. 

Legitimation sedan 1887

Vårt yrke har utövats i Sverige sedan 1800-talets andra hälft och sjukgymnaster fick legitimation 1887. 2014 bytte yrket namn från sjukgymnast till fysioterapeut.

Legitimationen som fysioterapeut är en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Den är också ett erkännande från samhället på att vårt yrke kräver särskild kompetens.

Kunskapsområdet fysioterapi

Vårt kunskapsområde fysioterapi är en viktig del av hälso- och sjukvården. Inte minst för att det handlar mycket om prevention: att främja hälsa och förebygga ohälsa. Vi bidrar till att vården blir kostnadseffektiv, av hög kvalitet och leder till en bättre livskvalitet för den enskilda personen.

Tre års högskolestudier

För att bli fysioterapeut måste man studera i tre år på högskola eller universitet. Då får man lära sig mycket om kroppen, rörelse, hälsa och fysioterapeutiska metoder. Man får också praktisera på olika ställen där fysioterapeuter jobbar. När man är klar får man en examen och ansöker om legitimation från Socialstyrelsen.

En välutbildad yrkeskår 

Sveriges fysioterapeuter är generellt sett en välutbildad yrkeskår med goda akademiska meriter. Många yrkesverksamma har en magister- eller masterexamen och det finns relativt många med doktorsexamen i förhållande till professionens storlek. 

Specialistfysioterapeut

För att bli specialist inom ett visst område behöver man genomgå Fysioterapeuternas specialistordning som är en treårig utbildning som kombinerar praktik och teori. Den teoretiska delen ska motsvara en magisterexamen.

Om yrket och kunskapsområdet

I skriften Fysioterapi som profession och vetenskap finns mer information. Skriften är senast uppdaterad 2019 och ett arbete med att uppdatera innehållet har startat 2024.

Ladda ner som pdf