Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Resestipendium

Sektionen arbetar för att stärka och öka den professionella kompetensen hos sektionens medlemmar inom området pediatrik genom utbildningsinsatser och informationsspridning. Som ett led i detta delar sektionen två gånger om året ut resestipendium till ett maximalt belopp som beslutas av årsmötet varje år. Stipendiet kan sökas av legitimerad fysioterapeut som är medlem i sektionen för habilitering och pediatrik sedan minst 1 år.

Stipendiet kan sökas för omkostnader såsom resa, logi och deltagaravgift, men ej förlorad arbetsinkomst. Ansökan ska vara beviljad före planerad aktivitet. Det kan gälla planerat studiebesök eller kurs/konferens gällande habilitering och pediatrik. Innehållet i kursen/utbildningen skall stödja sig på vedertagna fysioterapeutiska metoder gällande pediatrik och habilitering samt stödja sig på evidensbaserad kunskap. Sökande som ska föreläsa prioriteras före sökande som enbart deltar i konferens. Sökande ska vara yrkesverksam eller studerande på magister- eller mastersnivå.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av resans syfte och mål, kostnadskalkyl samt sökt summa. Ansökan skickas till sektionens mail senast 30/4 respektive 30/10 (haboped@fysioterapeuterna.se). Beslut om stipendiat tas i maj och november. Specificerad ekonomisk redovisning ska skickas in till styrelsen senast en månad efter genomförd aktivitet. Kortare skriftlig avrapportering till Krumeluren (cirka 1 A4-sida) ska skickas till sektionens sekreterare senast en månad efter avslutad aktivitet.